بنتونیت

bentonite

بنتونیت یک خاک رس فیلوسیلیکات آلومینیومی جاذب است که بیشتر از مونت موریلونیت تشکیل شده است. بنتونیت خاکی است که اغلب از تغییر خاکستر آتشفشانی ایجاد می شود و عمدتاً از کانی های اسمکتیت، معمولاً مونتموریلونیت تشکیل شده است. ذخایر بنتونیت معمولاً با استخراج معادن مورد بهره برداری قرار می گیرند. بنتونیت استخراج شده کاملاً […]